Varaa aika
kartoituskäynnille
☎ 050 3503 101
PORAX-RATKAISUT

Porax®-turvaputki

Oikea valinta suojaputken ma­te­ri­aaliksi on haponkes­tä­vä teräs. Se kestää ohutsei­nä­mäisenäkin maapaineen ei­kä siitä tutkitusti liukene ve­teen haitallisia aineita.

Turvaputken kiinnitys

Turvaputki kiinnitettään kal­li­oon hydraulisella laajen­nus­työkalulla. Laajennus tehdään alkuperäisen maapo­ra­us­put­ken alapuolelle tiivistäen.

Sidonnat

Sidomme kaapelin ja turva­lan­gan nousuputkeen oikeaop­pi­sesti siihen tarkoitetuilla kaa­peli­siteillä.

Pumpun asennussyvyyden tarkastaminen

Maaporausputken vettä pilaa­van vaikutuksen johdosta pump­pu asennetaan usein tarpeettoman syvälle. Ruostu­ma­ton turvaputki ei rajoita pum­pun asennussyvyyden va­lintaa. Pumppu suositellaan asennettavaksi suojaputki­osuu­delle, jolloin kallio­seinä­män sortumista johtuva pum­pun jumiutuminen estyy.

Kierrätämme

Toimitamme ylös nostetut maaporausputket Kuusa­kos­ken kierrätyspisteeseen.

Porakaivon peruskorjaus

Peruskorjauksen yhteydessä ruostuva hiiliteräksinen maaporausputki korvataan lujalla ohut­seinä­mäi­sel­lä PORAX–turvaputkella, jonka materiaalina on ruostumaton haponkestävä teräs. Turvaputki­rakenteen teho perustuu oikeaan materiaalivalintaan ja mitoitukseen. Materiaaliksi on valittu hapon­kes­tävä teräs, koska siitä ei liukene veteen haitallisia aineita kuten ras­kas­metalleja. Oikea mitoitus ja tarvittaessa tiivistys estävät pinta­ve­si­en pääsyn kaivoveteen. Uusi rakenne mahdollistaa sen, että kai­vos­ta saadaan alkuperäistä kalliopohjavettä, jossa ei korjaustulosten perusteella ole raudasta johtuvaa ongelmaa.

Viereisessä kuvassa Porax-turvaputki on asennettu alkuperäisen maa­po­rausputken sisäpuolelle. Seuraavassa vaiheessa maa­po­raus­putki poistetaan ja pumppu asennetaan takaisin paikalleen.

Kartoituskäynti

Soita ja varaa aika kartoituskäynnille –saat paljon uutta ja mielenkiintoista tutkimustietoa porakaivoista ja haja-asutusalueen vedenhankinnasta.

Kartoituskäynnin yhteydessä

  • Arvioimme maa- ja kallioperätietojen perusteella hyvän veden hankintaedellytykset.
  • Selvitämme veden laadun ja teemme siitä johtopäätöksiä. Porakaivovedestä tehdyt aikaisemmat vesianalyysit ja kenttäolosuhteissa tekemämme lisäanalyysit kertovat meille paljon porakaivon tilanteesta ja antavat tietoa siitä mistä ongelmat johtuvat.
  • Selvitämme kaivon rakenteen tähystyskameran avulla, haastattelemalla asiakasta ja tutkimalla kaivoon liittyviä dokumentteja mikäli niitä on olemassa.
  • Selvitämme kaivon antoisuuden.

Kartoituskäynnin jälkeen toimitamme kirjallisen arvion porakaivon korjauskelpoisuudesta ja annamme tarjouksen peruskorjauksesta.

Mitä porakaivon peruskorjaus sisältää?

Kahta samanlaista porakaivoa ei ole. Siksi jokaiselle porakaivolle tehdään yksilöllinen korjaussuunnitelma. Pääsääntöisesti peruskorjaus etenee seuraavien vaiheiden mukaisesti

  • pumpun irti kytkentä ja ylös nostaminen
  • maaporausputken sisäpuolella olevan muoviputken poistaminen mikäli sellainen on
  • uuden haponkestävästä teräksestä valmistetun suojaputken asentaminen alkuperäisen maaporausputken sisäpuolelle
  • alkuperäisen maaporausputken poistaminen
  • pumpun asentaminen takaisin kaivoon ja asennussyvyyden tarkastaminen
  • kaapelisiteiden vaihtaminen suositusten mukaisiksi

Porakaivon soveltuvuus peruskorjattavaksi

Porakaivojen korjauskelpoisuudet vaihtelevat. Niihin vaikuttavat rakenteen mitoitus, kaivon ikä ja käyttöaste. Veden laadun korjaantumisen edellytykset ovat paremmat uusissa ja aktiivikäytössä olleissa kaivoissa. Korjaantuminen hidastuu alemman köyttöasteen vanhoissa kaivoissa, koska veden pilaantuminen on edennyt pidemmälle.

Työkaluistamme johtuen maaporausputken ulkohalkaisijan tulisi olla 139,7 mm. Tämä on yleisimmin käytetty koko, mutta myös esimerkiksi halkaisijoita 168,3 mm ja 152,0 mm esiintyy jonkin verran. Suosituksesta poikkeava maaporausputken halkaisija ei estä korjauksen tekemistä, mutta vaatii enemmän suunnittelua ja työtä.

Miten oman porakaivon rakenteen voi selvittää itse?

Maaporausputken materiaalin voi selvittää magneetin avulla. Jos magneetti kiinnittyy putkeen, se on rautaa. Muussa tapauksessa putki on muovia.

PORAKAIVORAKENTEISSA HAVAITTUJA EPÄKOHTIA

Ruostuva maaporausputki

Maaporausputkea käytetään, kun porataan yli kolme metriä paksun maapeitteen läpi. Put­ki estää maa-aineksen pää­syn var­sinaiseen kalliopo­ra­rei­kään. Ma­te­riaalina käy­te­tään voimak­kaas­ti ruostuvaa ra­ken­ne­te­räs­tä, josta ai­heu­tuu raskasmetalli­pääs­töjä kai­vo­ve­teen.

Muoviputki ei ole eriste

Ruostuvan maaporausputken haitallisuus on osin tunnus­tet­tu, koska sen sisällä on alet­tu käyt­tää muovista ns. eriste­put­kea. Kuvasta näkyy, että putkella ei ole eristävää vaikutusta. Ylös nostetun muoviputken sisä­vai­pal­le on kertynyt pak­su ruoste­ker­ros.

Muoviputken asennus

Eristeenä toimiva muoviputki on usein vain tiputettu maa­po­rausputken sisään. Kiin­nit­tämättömän putken eristävä vaikutus on huono ja entistä huonompi, kun putken jatkos on tehty ilmastointi­tei­pillä.

Huolimattomat sidonnat

Puutteellinen turvalangan tai kaapelin sidonta voi aiheuttaa isoja ongelmia. Pettävä sidos tai sidonnan ul­ko­puo­lelle jä­tet­ty turvalanka voi sotkeutua ja vaurioitua pahasti vai­keut­taen tai jopa estäen pum­pun ylös nostamisen.